Verkoopsvoorwaarden

Laatste update: januari 2024
Artikel 1

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen wordt elkcontract geacht afgesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden.

Artikel 2

Overeenkomsten kunnen opzichtens VALOR SERVICES slechts verplichtingen inhouden voor zover ze ondertekend zijn door een bestuurder van VALOR SERVICES dewelke gerechtigd is te ondertekenen voor VALOR SERVICES. De contractant verklaart het voorgaande geverifiëerd te hebben.

Artikel 3

VALOR SERVICES zal steeds op voorhand de uitvoering van reinigingswerken plannen in samenspraak met de contractant. Wanneer de contractant het onderhoud wenst te annuleren, dient dit minstens 48 uur voor aanvang van de werken te gebeuren. Bij laattijdig annuleren zal er eenschadevergoeding van 250€ worden aangerekend. Bijafwezigheid van de klant na een geplande afspraak (NOSHOW) zal de klant een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen van 50% van het dagtarief van de voorziene prestatie en verplaatsingskost per medewerker van 1,65€/km.Al onze afspraken worden per mail aan u bevestigd op het voorziene mailadres door u aangeleverd. Bij wijziging van contactgegevens of indien onze berichten in uw spam mailbox terechtkomen is VALOR SERVICES daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 4

VALOR SERVICES kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de slechte staat der lokalen, meubelen, installaties, machines, materiaal en alles wat niet onder het beheer en toezicht valt van VALOR SERVICES. Eventueel door VALOR SERVICES te vergoeden schade zal alleszins beperkt blijven tot maximaal het factuurbedrag van de verbintenis. Daarnaast dienen alle facturen steeds betaald te worden en wordt eventuele schade vergoed door de verzekering, na expertise en aanvaarding.

Artikel 5

Het is de contractant bekend dat VALOR SERVICES een verzekering heeft afgesloten "Burgerlijke aansprakelijkheid"of een gelijkaardige polis.

Artikel 6

Het aanvaarden van prestaties uitgevoerd door het personeel van VALOR SERVICES doet, bij goedkeuring ervan door VALOR SERVICES, een mondelinge overeenkomst ontstaan met de contractant waarbij de contractant wordt geacht van huidige verkoopsvoorwaarden te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

Artikel 7

Het personeel van VALOR SERVICES dient zich te houden aan de prestaties zoals opgenomen in het door de contractant aanvaarde bestek. Elk bijwerk moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke door VALOR SERVICES aanvaarde schriftelijke aanvraag en zal bijkomend gefactureerd worden.

Artikel 8

Levering van de nodige energie en water noodzakelijk voorde goede uitvoering van de werken zijn ten laste en voorrekening van de contractant.

Artikel 9

De overeengekomen prijzen zijn bepaald op basis van de actuele lonen. Dienaangaande behoudt VALOR SERVICES zich in het geval van overeenkomsten voor langere duur dan12 maanden het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De contractant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassing.

Artikel 10

Indien VALOR SERVICES ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil om in de onmogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren (zoals bv.: stakingen, ongevallen, brand, pandemieën, enz.) worden haar verplichtingen geschorst gedurende deze periode.

Artikel 11

De vermelde prijzen zijn, behoudens andersluidende vermelding exclusief BTW.

Artikel 12

De facturen van VALOR SERVICES zijn contant, zonder korting, betaalbaar in euro en uiterlijk binnen de 10 dagen na de datum van factuur of indien anders bepaald, dient deze overeengekomen termijn schriftelijk bevestigd te zijn. In geval van laattijdige betaling zal op het geheel der onbetaalde facturen van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand alsmede een forfaitair bepaalde schadevergoeding van 20% met een minimum van 75 euro.

Indien betalingsherinneringen niet vervolgd worden doorbetaling van de openstaande factuur, zal VALOR SERVICESeen incassokantoor inschakelen. Alle daarmee gepaarde kosten zullen doorgerekend worden aan de contractant.

In geval van laattijdige betaling heeft VALOR SERVICES het recht om haar verplichtingen op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstallen zonder dat dit enige afbreuk kan doen aan de overeengekomen betalingsverplichtingen van de contractant. Deze laatste heeft alleszins de verplichting voor de lopende termijn van de afgesloten overeenkomst de vastgelegde betalingen te voldoen.

Artikel 13

Elke klacht met betrekking tot de uitgevoerde werken dient, om in aanmerking te komen, per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht uiterlijk binnen de 3 werkdagen na uitvoering ervan. In het andere geval zijn de uitgevoerde werken aanvaard. Klachten met betrekking tot de facturatie dienen op dezelfde manier te geschieden binnen de 7 dagen na ontvangst.

Artikel 14

Indien de overeenkomst aangegaan wordt voor een bepaalde termijn langer dan 11 maanden wordt behoudens opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag geacht dat het lopende contract voor een zelfde periode verlengd wordt onder dezelfde voorwaarden.

Deze automatische verlenging kan worden uitgesloten in de overeenkomst.

Opdrachten die ondertekend zijn of per mail of ander schrijven bevestigd zijn, zijn bindend. Afzien van de overeenkomst kan niet leiden tot niet betalen van de overeengekomen bedragen. VALOR SERVICES zal 50% aanrekenen van het overeengekomen bedrag.

Artikel 15

Stopzetten van een overeenkomst met VALOR SERVICES dient uiterlijk 3 maanden voor afloop van de contracttermijn opgezegd te worden per aangetekend schrijven.

Bij het vervroegd stopzetten van lopende overeenkomsten zal de contractant 50% van de openstaande waarde dienen te vergoeden aan VALOR SERVICES.

Artikel 16

Partijen komen overeen dat uitsluitend de onderhavige verkoopsvoorwaarden toepasselijk zijn behoudens afwijkende bepalingen in de eventuele overeenkomst.

Artikel 17

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank vanAntwerpen bevoegd. Uitsluitend Belgisch Recht is toepasselijk.